Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Dowódca JRG:  st. kpt. inż. Wójcik Paweł


tel.: (32) 376-09-98
email: pwojcik@psp.zabrze.pl


Z-ca Dowódcy JRG:  mł. kpt. inż. Maciej Matuszewski


tel.: (32) 376-09-88
email: mmatuszewski@psp.zabrze.pl

bezpośredni przełożony:  Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu


Do zakresu działania Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych należy w szczególności:
W zakresie zadań ratowniczo –gaśniczych:

1)     organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2)     dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

3)     wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4)     wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
w ramach odwodów operacyjnych;

5)     przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

6)     współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

7)     rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

8)     realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;

9)     prowadzenie doskonalenia zawodowego;

10) udział w aktualizacji:

a)     stanu gotowości operacyjnej,

b)     procedur ratowniczych,

c)      dokumentacji operacyjnej;

11) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.