Nabór 2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w ZABRZU
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w ZABRZU

Liczba stanowisk i wymiar etatu: 4/1

Stanowisko proponowane: stażysta w służbie przygotowawczej.

Stanowisko docelowe (etatowe): starszy ratownik

System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

41-800 ZABRZE, ul. Stalmacha 22

 

INFORMACJE DLA KANDYDATA

 

Postępowanie będzie przeprowadzone wg terminarza:

 • 25.09.2017 r. – ogłoszenie naboru,
 • 06.10.2017 r. – zakończenie przyjmowania dokumentów,
 • 13.10.2017 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do testu sprawności fizycznej,
 • 17.10.2017r. – test sprawności fizycznej (próba wydolnościowa – „Harvard Step – Up Test”, próba sprawnościowa – podciąganie się na drążku), 
 • Termin i miejsce przeprowadzenia pozostałych konkurencji – test sprawności fizycznej (próba sprawnościowa – bieg na 50 m, bieg na 1000 m ), sprawdzian  lęku wysokości (akrofobia),  sprawdzian
  z pływania –  zostanie podany podczas ogłaszania listy zakwalifikowanych kandydatów,

  25.10.2017 r. – opublikowanie listy osób, które zaliczyły test sprawności fizycznej i tym samym przechodzących do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego,

  26.10.2017 r. – test wiedzy, który odbędzie się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach,

  30.10.2017 r. – rozmowa kwalifikacyjna,

  31.10.2017 r. – wyłonienie najlepszych kandydatów celem skierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności do służby.

Uwaga:

Godziny rozpoczęcia poszczególnych etapów zostaną podane przy publikacji list kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów.

Zastrzega się zmianę terminów poszczególnych etapów postępowania w przypadku nieprzewidzianych okoliczności (np. warunki atmosferyczne, akcja ratowniczo – gaśnicza, itp.) Ewentualna zmiana terminu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  http://pspzabrze.mojbip.pl/269.html, na stronie internetowej komendy http://kmzabrze.e-kei.pl/nabor-2017/ a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie komendy.

Zakres podstawowych zadań na proponowanym stanowisku:

 

 • udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach,
 • utrzymywanie sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym i stałej gotowości bojowej,
 • znajomość parametrów technicznych i możliwości taktycznych sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów, regulaminów i ustalonych zasad w służbie oraz podczas działań ratowniczo – gaśniczych, w tym również w zakresie BHP,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych,
 • utrzymanie wymaganej sprawności fizycznej oraz dyspozycyjności.

 

 

Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej:

Określone w art. 28 ust. 1 i 34 ust 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j . Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zmianami) tj.:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Po przejściu postępowania kwalifikacyjnego kandydat do przyjęcia do służby przygotowawczej musi spełniać warunek określony w art. 34 ust 4 cytowanej wyżej ustawy tj. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj: odbyta zasadnicza służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby, bądź zwolnienie od obowiązku służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • podanie o przyjęcie do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu (na dokumencie obowiązkowo odręczny podpis kandydata wraz z datą),
  • życiorys (dopuszcza się w formie CV – na dokumencie obowiązkowo odręczny podpis kandydata wraz z datą),
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie średnie lub średnie branżowe, wyszkolenie lub inne posiadane umiejętności, jeśli składany jest dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe musi być podpisany przez posiadacza dyplomu,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (patrz dołączony druk nr 1),
  • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (patrz dołączony druk nr 1),
  • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (patrz dołączony druk nr 1),
  • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (patrz dołączony druk nr 1),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu (patrz dołączony druk nr 2) – przedłożenie oryginału zaświadczenia najpóźniej w dniu przystąpienia do testów sprawności fizycznej.

Uwaga: koszty ewentualnych badań i wystawienia zaświadczenia pokrywa kandydat.

Informacje dodatkowe :

 • na proponowanym stanowisku kandydat do przyjęcia do służby przygotowawczej, jako stażysta, otrzymuje wynagrodzenie netto około 2.100,00 zł,
 • kandydat do 3 miesięcy od przyjęcia do służby zostaje skierowany na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, które trwa około 7 miesięcy w tym częściowo w systemie skoszarowanym (pełne oddelegowanie do szkoły PSP lub ośrodka szkolenia PSP).

 

Uwaga: dokumenty, przy których znajduje się adnotacja „druk nr…” dostępne są na stronie internetowej http://kmzabrze.e-kei.pl/nabor-2017/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://pspzabrze.mojbip.pl/269.html .

Podanie, życiorys oraz wymagane oświadczenia załączone do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym i czytelnym podpisem wraz z datą.

 

Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu w tym brak własnoręcznego podpisu i daty eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Składanie dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie formatu A4 opisanej imieniem  i nazwiskiem,  z dopiskiem: „Nabór do służby przygotowawczej w PSP system zmianowy

 

w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w ZABRZU od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub za pośrednictwem poczty na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w ZABRZU, ul. Stalmacha 22,41-800 ZABRZE (liczy się data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
6 października 2017 r.  Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Przy składaniu dokumentów każdemu kandydatowi zostanie nadany numer identyfikacyjny,
który będzie wykorzystany w ogłaszanych wynikach poszczególnych etapów naboru.

Oferty (aplikacje) nie spełniające kryteriów naboru oraz oferty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru i przyjęcia do służby w Komendzie Miejskiej PSP w ZABRZU, będą do odbioru w siedzibie komendy do 1 miesiąca po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone po upływie 2 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.

Rekrutację uznaje się za zakończoną w momencie ogłoszenia wyniku naboru (tj. informacji o wyłonionym
w wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydacie do przyjęcia do służby) w Biuletynie Informacji Publicznej http://pspzabrze.mojbip.pl/269.html, na stronie internetowej komendy  http://kmzabrze.e-kei.pl/nabor-2017/ oraz tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ZABRZU.

 

Postępowanie kwalifikacyjne w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ZABRZU przebiegało będzie etapowo. Po każdym z nich zamieszczona będzie lista zawierająca numery identyfikacyjne osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu, termin, godzina i miejsce przeprowadzenia kolejnej części składającej się na postępowanie kwalifikacyjne.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek etapów postępowania kwalifikacyjnego lub w przypadku nieprzystąpienia kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (ze zdjęciem). 

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

I ETAP

OCENA ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW

Ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym zgodnie z systemem punktowym stosowanym do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby
w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności wynikających
z załącznika nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz.U. z 2016r. poz. 30).

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu przeprowadzi weryfikację złożonej przez kandydatów dokumentacji uwzględniając jej kompletność, stawiane wymagania oraz dokona oceny za pomocą punktów gratyfikacyjnych. Oferty kandydatów, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub będą niekompletne zostaną wykluczone z postępowania rekrutacyjnego.
Wyniki po pierwszym etapie zostaną ogłoszone w dniu 13.10.2017 r. – sporządzona zostanie lista zawierająca numery identyfikacyjne osób zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. testu sprawności fizycznej.

Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie KM PSP w ZABRZU, przy ul. Stalmacha 22, 41-800 ZABRZE oraz zamieszczona na stronie internetowej Komendy http://kmzabrze.e-kei.pl/nabor-2017/ i w Biuletynie Informacji Publicznej http://pspzabrze.mojbip.pl/269.html .

Możliwe do zdobycia punkty gratyfikacyjne za posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

 

Lp. Kwalifikacje i uprawnienia Punktacja
1 Wyszkolenie pożarnicze w PSP, ukończony kurs podstawowy 15 pkt
2 Wyszkolenie pożarnicze w PSP, ukończony kurs uzupełniający (podoficerski) 20 pkt
 3. Wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak 20 pkt
 4. Wyszkolenie pożarnicze w PSP, posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa 25 pkt
 5. Wyszkolenie pożarnicze w PSP, posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa 30 pkt
6. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP 10 pkt
7. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP+RT 15 pkt
 8. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP+RT+RW 20 pkt
 9. Wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskane w SGSP 15 pkt
 10. Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego,  o których mowa w art.10 ustawy z dnia 08 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.757 ze zmianami) 15 pkt
11. prawo jazdy kat. C lub CE 10 pkt
12. prawo jazdy kat. CE i DE 15 pkt

 

Wyjaśnienia użytych skrótów:

PSP – Państwowa Straż Pożarna

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

SP – Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP,

KPP – Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

RT – Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP,

RW – Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach,

SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

 

Wyjaśnienie sposobu liczenia punktów:

 • za kwalifikacje wymienione w punktach powyższej tabeli od 1 do 8, przyznaje się punkty tylko z jednego tytułu z wyższą wartością punktową.
 • w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt. 6-8 oraz w pkt 9 i 10, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, ze jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się 30 punktów.

Za udokumentowane wykształcenie, kwalifikacje oraz uprawnienia, można otrzymać maksymalnie 60 punktów.

II ETAP

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Test sprawności fizycznej składający się z próby wydolnościowej i prób sprawnościowych przeprowadzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia i na podstawie załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 261, poz 2191 ze zmianami).

Podaje się do wiadomości, że przyjmuje się podział testów sprawności fizycznej z uwzględnieniem płci (bez zastosowania punktów preferencyjnych ze względu na wiek).

 

CZĘŚĆ I

Próba wydolnościowa tj. zmodyfikowana metoda Harwardzka („Harvard Step-Up Test”) – miejsce wykonania: siedziba Komendy Miejskiej PSP w ZABRZU, przy ul Stalmacha 22 w dniu 17.10.2017r. Dokładna godzina zostanie określona przy publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu.

Opis próby wydolnościowej:

Wyposażenie:                 – stopień o wysokości 40 cm (dla mężczyzn) lub 30 cm (dla kobiet),

– stoper,

– metronom.

Wykonanie próby :       – badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,

– metronom ustawia się na 120 uderzeń na minutę,

– czas trwania pełnego ćwiczenia 5 minut – mężczyźni / 4 minuty – kobiety.

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu jednej minuty. Na hasło „raz” (pierwszy takt metronomu) badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej na stopień – przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło „trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” (czwarty takt metronomu) dostawia prawą stopę do stopy lewej na podłodze, przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania całego cyklu wynosi dwie sekundy. Po zakończeniu pełnego ćwiczenia kandydat siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje następujące czynności – bada częstość tętna począwszy od 1 minuty po zakończeniu próby do 1 minuta 30 sekund, następnie od 2 minut do 2 minut 30 sekund oraz od 4 minut do 4 minut 30 sekund (3 pomiary, każdy przez 30 sekund).

Wskaźnik sprawności – FI oblicza się wg następującego wzoru

FI =

Wydolnościowy wskaźnik próby harwardzkiej – ocena punktowa.

Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika na poziomie minimum 80.

W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.

CZĘŚĆ II – Próba sprawnościowa

Test w zakresie podciągania się na drążku odbędzie się w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w ZABRZU, przy ul Stalmacha 22, bezpośrednio po próbie wydolnościowej w dniu 17.10.2017r.

 

Bieg na 50 m  i 1000 m – miejsce, data i godzina zostanie określona przy publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu.

 

 

Próbę sprawnościową przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców. Próba sprawnościowa składa się z trzech konkurencji sprawnościowych zróżnicowanych ze względu na płeć kandydata. Nie stosuje się punktów preferencyjnych z tytułu wieku. Każdy kandydat ma prawo do dwukrotnego odbycia próby z każdej z konkurencji. Do drugiej próby kandydat może przystąpić po ukończeniu przez wszystkich kandydatów danej konkurencji. Zalicza się wynik korzystniejszy.

 

 

 1. Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej).

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) – ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Na znak oceniającego ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję.

Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia. Kandydat musi wykonać min:

– dla mężczyzn – 12 powtórzeń,

– dla kobiet – 8 powtórzeń.

 

 1. Bieg na 50 m w czasie nie dłuższym niż:

–  6,90 sekundy – dla mężczyzn,

–  7,70 sekundy  – dla kobiet.

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu (każdy kandydat może spowodować tylko jeden falstart, kolejny dyskwalifikuje kandydata z biegu).

 1. Bieg na 1000 m w czasie nie dłuższym niż:

–  3 minuty 29 sekund – dla mężczyzn,

–  3 minuty 40 sekund – dla kobiet.

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niską lub stojącą) przed linią startu. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu (każdy kandydat może spowodować tylko jeden falstart, kolejny dyskwalifikuje kandydata z biegu).

 

Nie wykonanie któregokolwiek z ćwiczeń ww. prób sprawnościowych we wskazanych ilościach lub czasie oznacza nie zaliczenie próby sprawnościowej i eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Lista zawierająca nr identyfikacyjne osób, które zaliczyły test sprawności fizycznej zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie KM PSP w ZABRZU przy ul. Stalmacha 22 oraz zamieszczona na stronie internetowej Komendy http://kmzabrze.e-kei.pl/nabor-2017/ i w Biuletynie Informacji Publicznej http://pspzabrze.mojbip.pl/269.html.

III ETAP

SPRAWDZIAN LĘKU WYSOKOŚCI (AKROFOBIA)

 

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z testu wydolnościowego i testu sprawności fizycznej zostaną poddane próbie wysokościowej na placu wewnętrznym KM PSP w ZABRZU przy ul. Stalmacha 22. Dokładna data i godzina zostanie określona przy publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu. Sprawdzian lęku wysokości polega na wejściu i zejściu po drabinie mechanicznej (przy asekuracji), nachylonej pod kątem 75°, na wysokość 20 metrów. Kandydat ma prawo do jednej próby wejścia. Próbę wysokościową ocenia się dychotomicznie (zaliczony / niezaliczony).

Kandydat, który nie zaliczy próby wysokościowej zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci o wynikach próby wysokościowej zostaną poinformowani po zakończonej próbie przez Przewodniczącego Komisji.

Lista zawierająca nr identyfikacyjne osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostanie wywieszona najpóźniej dzień po zakończeniu próby wysokościowej  na tablicy ogłoszeń w siedzibie KM PSP
w ZABRZU przy ul. Stalmacha 22 oraz zamieszczona na stronie internetowej Komendy http://kmzabrze.e-kei.pl/nabor-2017/  i w Biuletynie Informacji Publicznej http://pspzabrze.mojbip.pl/269.html

IV ETAP

SPRAWDZIAN Z PŁYWANIA

Sprawdzian z pływania odbędzie się w tym samym dniu, w którym odbywa się próba wysokościowa – miejsce, data i godzina zostanie określona przy publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu.

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

Sprawdzian z pływania ocenia się dychotomicznie (zaliczony/niezaliczony).

Kandydat, który nie zaliczy sprawdzianu z pływania zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Lista zawierająca numery identyfikacyjne osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej http://pspzabrze.mojbip.pl/269.html i na stronie internetowej Komendy http://kmzabrze.e-kei.pl/nabor-2017/ oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie komendy.

V ETAP

TEST WIEDZY

Test wiedzy odbędzie się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach ul. Wita Stwosza 36
w dniu 26.10.2017r. Dokładna godzina zostanie określona przy publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu.

Test wiedzy jednokrotnego wyboru składa się z 20 pytań z zakresu wiedzy ogólnej, funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz z zakresu wykonywanych obowiązków na stanowisku, na które prowadzony jest nabór. Test trwa 25 minut. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi kandydatowi nie przyznaje się punktu.

Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

Kandydat może być wykluczony z udziału w teście jeżeli :

 • korzysta z pomocy innych osób,
 • posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta zmateriałów pomocniczych,
 • zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposoby.

 

Jeżeli kandydat nie przystąpi do testu wiedzy w określonym terminie zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Lista zawierająca nr identyfikacyjne osób, które zaliczyły test wiedzy i zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie KM PSP w ZABRZU, ul. Stalmacha 22 oraz zamieszczona na stronie internetowej Komendy http://kmzabrze.e-kei.pl/nabor-2017/ i w Biuletynie Informacji Publicznej http://pspzabrze.mojbip.pl/269.html .

VI ETAP

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w ZABRZU, przy
ul. Stalmacha 22, w dniu 30.10.2017r.

Rozmowę przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Miejskiego PSP
w ZABRZU.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegać będzie w szczególności :

 • umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie,
 • motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy.

 

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów ustalonych na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Sposób oceny powyższych kryteriów został określony w § 12 ust. 2-4 rozporządzenia MSWiA z dnia
21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz.30).

Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego stanowiące informację zawierającą numery identyfikacyjne osób z  liczbą punktów, zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie KM PSP w ZABRZU, ul. Stalmacha 22 oraz zamieszczona na stronie internetowej Komendy http://kmzabrze.e-kei.pl/nabor-2017/
 i w Biuletynie Informacji Publicznej KM PSP w ZABRZU http://pspzabrze.mojbip.pl/269.html najpóźniej w dniu 31.10.2017 r.

VII ETAP

 

USTALENIE ZDOLNOŚCI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ DO PEŁNIENIA SŁUŻBY

W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zostanie skierowany kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

 

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, o czym zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Kandydat ma prawo wglądu wyłącznie do swojej dokumentacji z postępowania kwalifikacyjnego w siedzibie KM PSP w ZABRZU, ul. Stalmacha 22.

Kandydat może wnieść do Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej pisemne uwagi do przebiegu postępowania kwalifikacyjnego lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym od dnia podania ich do wiadomości.

Komisja rozpatruje uwagi kandydata w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania pisemnych uwag. Informację o sposobie rozpatrzenia uwag kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej.

Informacje w sprawie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać także w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej KM PSP w ZABRZU, tel. (32) 376-09-93.

ZABRZE, dnia 25.09.2017 r.

DRUK nr 1
DRUK nr 2