Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Naczelnik wydziału: mł. kpt. mgr inż. Maciej Janicki

tel. (32) 376-09-89
email: mjanicki@psp.zabrze.pl


Inspektor: mł. asp. mgr inż. Ireneusz Giemza

tel. (32) 376-09-99
email: igiemza@psp.zabrze.pl


Do zadań Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego należy w szczególności:

W zakresie operacyjnym:

1)       analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także – nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;

2)       opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

3)       przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie  niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;

4)       koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;

5)       przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

6)       analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

7)       zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę
z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;

8)       sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

9)       współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia
i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

10)    przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;

11)    nadzorowanie gotowości operacyjnej JGR oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

12)    przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

13)    przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie
w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

14)    koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;

15)    prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG  na obszarze działania;

16)    nadzór nad organizacją oraz realizowanie zadań związanych z uzgadnianiem sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą  Miejską;

17)    bieżące informowanie rzecznika prasowego Komendanta Miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczych;

18)    przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb do akcji ratowniczych na terenie rejonu;

19)    koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatu (miasta) w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz inne podmioty alarmowane zgodnie Planem Działań Ratowniczych;

20)    obsługa alarmów pożarowych przekazywanych systemem monitoringu pożarowego
i dysponowanie sił i środków zgodnie z odrębnymi ustaleniami;

21)    współdziałanie z podmiotami zajmującymi się monitorowaniem oraz prognozowaniem zagrożeń a także z innymi podmiotami działającymi na rzecz systemu;

22)    przyjmowanie i rejestrowanie, ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrofach technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń
i przekazywać te informacje do WSKR oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody zgodnie z odrębnymi ustaleniami;

23)    dokonywanie bieżącej oceny sytuacji powiatu (miasta) w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia;

24)    przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie i środków w PSP oraz jednostek wchodzących w skład KSRG i przekazywać te informacje do WSKR;

25)    koordynowanie działań z innymi instytucjami powiatu (miasta) w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania

26)    alarmowanie odwodów operacyjnych podporządkowania wojewódzkiego
i centralnego;

27)    alarmowanie członków sztabu kierującego działaniem ratowniczym;

28)    dysponowanie silami i środkami PSP, jednostek wchodzących w skład KSRG oraz innych jednostek na terenie powiatu (miasta) według ustalonych zasad dysponowania zawartych w Planie Działań Ratowniczych;

29)    zapewnienie stosownych informacji kierującemu działaniem ratowniczym;

30)    współdziałanie ze specjalistami branżowymi w sprawach ratownictwa oraz dysponowania nimi według odrębnych ustaleń;

31)    prowadzenie i korzystanie z operacyjnych baz danych;

32)    dokonywanie na bieżąco aktualizacji Bazy sił i środków w zakresie sprzętu;

33)    prowadzenie i korzystanie z planów operacyjnych oraz dokumentacji operacyjnej pomocniczej lub specjalnej;

34)    utrzymywanie stałej łączności z WSKR.

 

 

 W zakresie szkoleniowym:

1)             planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej i KSRG na obszarze powiatu (miasta);

2)             organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ratownictwa;

3)             inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;

4)             organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej.

W zakresie łączności:

1)       planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

2)       nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania
w obszary chronione;

3)       zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;

4)       współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

5)       analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Miejskiej;

6)       koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej;

7)       planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej nowoczesnych technik  łączności;

8)       sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.