Prewencja

Informujemy, że zgodnie z § 34 ust.1 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 z 2010r. poz. 719) należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych opalanych:

  1. paliwem stałym co najmniej cztery razy do roku,
  2. paliwem płynnym i gazowym co najmniej dwa razy do roku.

Prawidłowe spełnienie powyższych obowiązków w znacznym stopniu poprawi stan bezpieczeństwa osób zamieszkujących budynek.


Informujemy, iż zgodnie  z  § 157 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422),  zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego oraz gazu z sieci gazowej.