Sekcja Finansów

Główna Księgowa: mgr Agnieszka Pośpiech

tel. (32) 376-09-94
email: apospiech@psp.zabrze.pl


Starsza Księgowa: Jolanta Znamirowska

tel. (32) 376-09-94
email: jznamirowska@psp.zabrze.pl


Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

1)        sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Miejskiego nad gospodarką finansową;

2)        prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej;

3)        prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a)     wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Miejskiej’

b)     zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Miejską,

c)      przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)     zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4)        analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Miejskiej;

5)        prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6)        nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Miejskiej;

7)        prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.