Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

Kierownik sekcji: st. kpt. mgr inż. Wojciech Strugacz

Koordynator ds. dostępności
tel. (32) 376-09-86
email: wstrugacz@psp.zabrze.pl


Inspektor: mł. asp. inż. Krzysztof Migas
tel. 32 376-09-96
email: kmigas@psp.zabrze.pl


Do zadań Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej  należy w szczególności:

W zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:

1)   rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

2)   współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

3)   inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

4)   opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

5)   opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

6)   analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;

7)   opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

8)   organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;

9)   rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

10)        przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

11)        przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

12)        wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku
w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;

13)        wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

14)        nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej;

15)        opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

16)        nadzór nad organizacją oraz realizowanie zadań  związanych z uzgadnianiem sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą.

W zakresie informatyki:

1)     analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej oraz ścisła współpraca z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym w zakresie systemów łączności i informatycznych;

2)     zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;

3)     nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Miejskiej;

4)      współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;

5)     planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;

6)     sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

7)     wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

8)     systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych
w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Miejskiej;

9)     realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

10) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

11) utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie Miejskiej systemów teleinformatycznych;

12) nadzór nad stroną internetową Komendy Miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.