Sekcja Kwatermistrzowsko-techniczna

Kierownik sekcji: st. kpt. mgr inż. Piotr Halemba

tel. (32) 376-09-97
email: phalemba@psp.zabrze.pl


Starszy specjalista: asp. inż Tomasz Dorożyński

tel. (32) 376-09-95
email: tdorozynski@psp.zabrze.pl


Starszy technik: st. ogn. Katarzyna Chmielniak
tel. (32) 376-09-87
email: kchmielniak@psp.zabrze.pl


Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko-technicznej należy w szczególności:
1)        administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

2)        opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

3)        prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Miejskiej;

4)        dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

5)        zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

6)        prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Miejskiej;

7)        prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

8)        likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

9)        sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej;

10)    prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej;

11)    systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

12)    realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

13)    ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

14)     inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

15)     prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

16)     obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej;

17)     prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

18)     nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy Miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

19)     organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

20)     wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;

21)     prowadzenie kancelarii tajnej.