Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

starszy inspektor: mł. asp. mgr Iwona Grad

tel. (32) 376-09-93
email: igrad@psp.zabrze.pl


stażysta: str. mgr Sandra Golańska

tel. (32) 376-09-91
email: straz@psp.zabrze.pl


Do zadań Sekcji Organizacyjno – Kadrowej należy w szczególności:
W zakresie Organizacyjnym:

1)   realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej;

2)   organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego;

3)   opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
i wytycznych Komendanta Miejskiego;

4)   prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Miejskiej;

5)   organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

6)   organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Miejskiej przez rzecznika prasowego;

7)   przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Miejskiej;

8)   opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej;

9)   organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;

10)  realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
i wniosków dla Komendy Miejskiej;

11)  prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego.

W zakresie archiwizacji:

1)    prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów
i brakowania dokumentów;

W zakresie Kadrowym:

1)    realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej Komendanta Miejskiego;

2)     przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
w Komendzie Miejskiej w tym dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;

3)    opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
w Komendzie Miejskiej;

4)     opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

5)    ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Miejskiej;

6)    prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
i rencistów Komendy Miejskiej;

7)    sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków
i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;

8)    realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;

9)    analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.